Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Marktplaats Bonaire.

Marktplaats Bonaire is een interactief platform (hierna genoemd: "het platform").

Het platform heeft het recht deze Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De wijzigingen gaan in op het moment dat deze zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden en zijn gepubliceerd op de website

Disclaimer:

Het platform besteedt alle mogelijke zorg aan het verstrekken van actuele en correcte informatie aan de adverteerders. Eventuele fouten of (tijdelijke) onderbrekingen kunnen echter niet altijd worden voorkomen.

Aan de informatie die op het platform wordt verstrekt kunnen geen rechten worden ontleend. Het platform kan niet garanderen dat de website foutloos werkt en continu toegankelijk is. Marktplaats Bonaire is niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie of schade door storingen. Tevens is marktplaatsbonaire.nl niet verantwoordelijk voor informatie (waaronder websites) voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

Gebruik / misbruik Marktplaats Bonaire.

Het is niet toegestaan om marktplaatsbonaire.nl zodanig te gebruiken dat daarmee inbreuk wordt gemaakt op wetten of verordeningen van enige nationale of lokale overheid of rechten van derden (bijv. auteursrechten);marktplaatsbonaire.nl of een deel daarvan op enige wijze wordt onderbroken of beschadigd; In geval van misbruik / oneigenlijk gebruik heeft Marktplaats Bonaire het recht om uw gebruik van marktplaatsbonaire.nl volledig of gedeeltelijk, zonder voorafgaande waarschuwing, te beëindigende door misbruik / oneigenlijk gebruik van marktplaatsbonaire.nl ontstane schade, financieel of anderszins, kunnen worden verhaald op de misbruiker.

Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom, alsmede alle soortgelijke rechten op alle op marktplaatsbonaire.nl aangeboden diensten, producten en informatie berusten uitsluitend bij Marktplaats Bonaire of diens licentiegevers; Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Marktplaats Bonaire of diens licentiegevers teksten, beelden, geluiden en/of programmatuur van marktplaatsbonaire.nl te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen; Voor zover u teksten, beelden, geluiden en/of programmatuur aan onlinemarktplaats.nl toevoegt, draagt u alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Marktplaats Bonaire en vrijwaart u Marktplaats Bonaire derhalve van aanspraken van derden;

Mocht Marktplaats Bonaire op de hoogte worden gebracht van (vermeend) inbreuk makend materiaal, dan heeft Marktplaats Bonaire het recht, maar niet de plicht, dit materiaal (of eventueel links naar dit materiaal) onmiddellijk te verwijderen.

Persoonsgegevens / Privacy

Marktplaats Bonaire gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking ervan voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Persoonsgegevens

In het kader van het gebruik van marktplaatsbonaire.nl leggen wij persoonsgegevens vast zoals bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Wat doet Marktplaats Bonaire met uw persoonsgegevens?

Marktplaats Bonaire kan uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:
 
    klanttevredenheidsonderzoek
    administratie
    klantenservice
    relatiebeheer
    kwaliteitsborging
    onderzoek en analyse
    marketing
    analyseren van trends
    product- en dienstontwikkeling
 
Marktplaats Bonaire zal uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming verstrekken aan personen of bedrijven buiten Marktplaats Bonaire voor commerciële exploitatie.

Contact, klachten en opmerkingen

Indien u klachten of opmerkingen heeft over (het gebruik van) marktplaatsbonaire.nl, dan kunt u gebruik maken van de feedback knop of een e-mail sturen naar info@marktplaatsbonaire.nl.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op het gebruik van marktplaatsbonaire.nl en de inhoud van deze Algemene Voorwaarden is Bonairiaans recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met het gebruik van marktplaatsbonaire.nl en de Algemene Voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Bonaire.

marktplaatsbonaire.nl is de marktplaats voor weggeven, ruilen en aanbieden van nieuwe en tweedehands spullen, producten en diensten. Voor het gebruik van deze website zijn de algemene voorwaarden van toepassing.